58 In erfpacht werden uitgegeven: met het R ij k, betreffende den afstand van Rijks- en Gemeenteterreinen aan het Achterom, de Kapelsbrug en de Hofstraat, met Mevrouw de Weduwe A. Oppenheim geboren F. St ij e r, betreffende beëindiging uitgifte op grond rente van 7 A. 15 c.A. grond aan de Paleisstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie E, No. 2120 en verhuring, aan haar, van dien grond. met den Staat der Nederlanden, betreffende aan- en verkoop van gronden, benoodigd voor de door trekking van de Lekstraat. met L. R o o s e n, betreffende de exploitatie van den Koninklijken Schouwburg te ’s-Gravenhage, van 1 Sep tember 1914 tot en met 31 Juli 1916. aan Mr. Chr. Th. Krabbe en Mevrouw Mr. Chr. Th. Krabbe geboren M. J. Lans, een perceel grond te doen wegruimen en de muren van het kerkgebouw daaronder begrepen de gedeelten, bloot komende door die wegruiming, te doen restaureeren en de door de hiervoren genoemde weg te ruimen huizen en verdere opstallen ingenomen oppervlakte grond en den onbe- bouwden grond, welke daaromheen gelegen is, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage sectie D, No. 1438 gedeeltelijk en No. 1439, benevens de eventueele rechten op de in dien grond staande boomen aan de gemeente ’s-Gravenhage om niet over te dragen, waartegen de gemeente ’s-Gravenhage zich verbond om een bedrag te betalen voor gemis van de jaarlijksche opbrengst van de af te breken huizen en van de over te dragen grond (f 96335.en voor het wegruimen (door de Nederduitsch Hervormde Gemeente) der bovenbedoelde huizen en verdere opstallen, van het wegruimen van het puin, het egaliseeren van het vrijkomende, aan de gemeente 's-Gravenhage over te dragen terrein en als bijdrage in de kosten van het restaureeren der muren van de Kerk (f 36484.60). ■j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 58