16 Scheveningen, Januari 1915. De Directeur der Visschershaven, W. BAKKER. Vischafslag. Evenals de vorige jaren verstrekte de boekhouder van den vischafslag de gegevens voor den hierbij gevoegden staat der aangevoerde en aan de haven verkochte visch. Deze afslag, welke in particuliere handen is, geschiedt voor de schokkers in een, daarvoor van Gemeentewege gebouwde tydelijke loods aan de N.W.-zijde der haven, welke goed voldoet. Voor het lossen van versche visch is voor een aantal trawl- vaarders aan de N.W.-zijde der haven geen gelegenheid en zou ook de loods voor den afslag van de groole hoeveelheid versche visch, welke de trawlvaarders aanbrengen, onge schikt zjjn. De verkoop dier visch geschiedt in de open lucht op de straat van den loswal aan de Z.O.-zjjde der haven en eischt afgezien van den aanleg van een tweede binnenhaven en van de vraag, of de afslag in Gemeente dan wel in particuliere handen moet zijn, dringend verbetering door het zoo spoedig mogelyk stichten van een afslaggebouw. Het totaal der gemaakte besommingen aan versche visch. bedroeg f368.104.95 tegen f285.285.90 in 1913. Mobilisatie. Den 28sten Juli kwam het eerste detachement Grenadiers aan de haven en nam het kwartier gedeeltelijk in het ge bouw van den Rijkswaterstaat, gedeeltelijk in het boothuis van de Noord en Zuidhollandsche Redding Maatschappij hiertoe welwillend afgestaan. Den 2den Augustus kwam de Veldartillerie in stelling aan de haven, waarvoor een gedeelte van het havenkantoor werd ontruimd. Half November werden de troepen, welke in het haven kantoor warén ondergebracht, gehuisvest is een daarvoor op het haventerrein gebouwde loods. Aan de haven bevinden zich thans: detachementen Gre nadiers, Pontonniers, Geniesoldaten en Vestingartillerie. De commandant van het detachement Vestingartillerie logeert des nachts in het havenkantoor, de Genie ligt in het seinhuis. Half September werd de haven in staat van beleg ver klaard, welke toestand nog steeds voortduurt. 11 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 581