I i? Bijlage 16^ Aan den Gemeenteraad. 1. Algemeen-overzicht. District I. Gronden ten N.-W. van de Laan van Meerdervoort. Terreinen bjj de Visschershaven. Terrein aan de Prins-Mauritslaan. VERSLAG van den toestand en de exploitatie van het Gemeentelijk Grondbedrijf' te ’s-Gravenhage over het dienstjaar 1914. Krachtens Raadsbesluit van 7 April 1915’ (Bijlagen 1915, No. 216) werden, gerekend van 1 Januari 1914 af, in het grondbedrijf ingebracht de navolgende terreinen: Burgemeester en Wethouders hebben de eer den Raad een verslag betreffende het Gemeentelijk Grondbedrijf over het jaar 1914 aan te bieden. Dit verslag bevat: 1. Een algemeen overzicht; 2. Een overzicht van de exploitatie in 1914: a. de uitgevoerde, aangevangen en in voorbereiding zijnde werken; b. de in 1914 (en in 1912 en 1913) in erfpacht uitge geven gronden; c. de verhuringen d. de verkoopen; e. reclame 3. Een financieel overzicht: a. de rekening; b. de balans en winst- en verliesrekening. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 597