16A District II. Terreinen bij den Klatteweg. District IV. District VI. Overbelaste Terreinen. Terrein aan de Delftsche laan. Terreinen aan den Hofweg, ter weerszijden van het Lang Achterom. Terrein nabij de Juliana Vhn Stolberglaan. Gronden onder de Gemeente Voorburg, ten N.O. van de Laan van Nieuw Oosteinde en ten Z.W. van de spoorbaan der Zuid-Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij. uit District IV. Terrein aan den Hofweg. Terreinen aan het Spui en aan den Z. O. Buitensingel. Ten aanzien van District VI deed zich het geval voor, bedoeld by art. 10 van bovengenoemde verordening. De schatting voor dit district wees eene lagere waarde aan dan de boekwaarde van het districthet verschil, ten bedrage van f 18 241,werd uit de Reserve van het bedryf gedekt. De in het financieel overzicht opgenomen balansen geven een overzicht van de pp 31 December 1914 in het bedryf ingébrachte gronden, met vermelding van de oppervlakte en de boekwaarde op dien datum. Krachtens hetzelfde Raadsbesluit werden uit het grond bedrijf gelicht: a. een terrein aan de Frans-Halsstraat; b. een terrein aan de 2de Adelheidstraat; c. de strook langs de Nieuwe-Parklaan. Overeenkomstig het bepaalde by art. 5 van de Verordening op het beheer van het Gemeentelijk Grondbedrijf (verzameling 1909, No. 5) had in 1914 eene schatting van de in het grondbedrijf aanwezige gronden plaats. Als gevolg hiervan konden eenige, tot 1 Januari 1914 „overbelaste” terreinen naar de boekhouding van de districten, waarin zy gelegen zyn, overgebracht worden, te weten: a. Gronden aan Duinstraat, Breelstraat en Roerstraat; b. Grond in de Westduinen; c. Gronden tusschen de Laak en de Broeksloot. 2 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 598