16A - 3 2. Exploitatie-overzicht. Werken. a. - b. Erfpachten. In het jaar 1914 werd door den Raad besloten tot de uit gifte van 20 tot bouwterrein of tuinaanleg bestemde gronden de totale oppervlakte dezer terreinen bedraagt 23 427 M2, met een jaarlijkschen canon van f 9 114,09. Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de ligging, de grootte en den jaarlykschen canon van de in 1912, 1913 en 1914 in erfpacht uitgegeven terreinen, bestemd tot bouwterrein of tuinaanleg. Ten einde de exploitatie van verschillende terreinen mogelijk te maken, werden de navolgende werken uitge voerd, aangevangen of voorbereid: Doortrekking van de Pletterykade naar den Zuid-Oost Buitensingel. Ophooging van de terreinen ter weerszijden van de Jacob Mosselstraat. Zandafgraving had plaats van terreinen nabij de Visschers- haven. Ter verbinding van de rioleering van de Trawler- straat met het hoofdriool werden werken uitgevoerd. Aangelegd werd een voedpad langs de Z.W. zijde van het Sportterrein „Houtrust.” Voor den straataanleg van gronden aan de verlengde Laan van Meerdervoort werden de bestekken voorbereid. In de eerste plaats voor den aanleg op het Noordelijk gedeelte in verband met de erfpachtsuitgifte aan de N. V. „Hospitium Hagense”. Op de terreinen aan de Laakhaven werden de voor straat bestemde, reeds aangelegde zandbanen bestraat naar gelang de behoefte zulks vorderde. In het villa-park tusschen Pompstationsweg en Klatteweg werden eenige trottoirs voltooid, terwijl ook de plantsoen- aanleg is ter hand genomen. In het grond eneomplex tusschen de Schenk en de spoor baan der Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij werd overgegaan tot rioleering van de straat, liggende in het verlengde van de 2de Adelheidstraat, benevens tot aanleg van eenige aangrenzende straten. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 599