4 Afgegeven extracten uit het bevolkingsregister. 30.724 2.294 7.066 4.086 8.112 34.217 Totaal Information. 2.539 89.038 Aan verschillende afdeelingen der Gemeente secretarie, Gemeentebedrijven, Gemeente-, Be- drijfs-, Vermogens- en Personeele belastingen, Post- en Telegraafkantoor, Armenraad, Invali diteitswet, Instellingen van Weldadigheid, Par ticulieren, enz Ten behoeve der Justitie en Politie. Totaal van vestiging in de Gemeente, terwijl in het afgeloopen jaar 14221 perceelen met 28278 gezinnen door de con troleurs bij het Bevolkingsregister werden gecontroleerd. Ingeschreven werden als komende van elders 22772 personen. Afgeschreven werden als vertrokken naar elders 16197 personen. Een overzicht der woonplaatsveranderingen is als bijlage van dit verslag opgenomen onder no. 3. 489.793 41.612 531.405 Voor het plaatsen van kinderen op scholen en ten behoeve van de uitvoering der leer plichtwet Voor het verkrijgen van bewijzen van Neder landerschap Voor het verkrijgen van bewijzen van on vermogen Voor het verkrijgen van bewijzen van goed gedrag Voor het verkrijgen van geneeskundige hulp, onderstand, opname in het ziekenhuis, enz. door tusscbenkomst van het Burgerlijk Arm bestuur. Ten behoeve kiezerslijsten Voor het verkrijgen van binnen- en buiten- landsche paspoorten van het opmaken van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 5