16A 16A Situatie op 31 December 1914. Uitgegeven terreinen. Totaal. 122 f 1 109,80 10 4 612 f 3.654,93® 2 892 f le halfjaar 1912. 0 2 582 733,32 9 6.264,575 1.092,30 1 440 r 6 286', 3.121.40 2 1912. 2e 0 2 65,52 20 ,2.391,40 9.337,77 589,40 842 1 1913. le 1 968 13.266,90 10 16 725 if 10.351,— 3 32 34 397 36.511,15 2 1 565 7.971,80 8 10 204 9i 1913. 2e 6 7 891 1.741,25 3 857,70 17 5.523,05 180,— 120 1 1.243,— 1 500 3 1.501,10 4 1492 1914. le 0 2 15 532 3.585,04 3 15 536 I, 3.591.04 6,- 4 0 1914. 2e 16 20 744 f 12.092,25 13 19 026 f 18.618,28 91 82 623 f 64.882,52 35 20 839 f 15.061,70 20 16 8781' 13.528,83s Totaal I Opper- M1. 3 1 598 f 7| 5 136 f 5.581,45s 4 019 L 770 1.686,50 c. Verhuringen. Ten aanzien van de verhuurde gronden behoort te worden onderscheiden tusschen a. die, tyelke krachtens besluit van den Raad in den vorm van verhuring kunnen worden geëxploiteerd; b. die, welke in afwachting van de definitieve exploitatie, voorshands verhuurd worden. Van de onder a bedoelde gronden was op 31 Dec. 1914 ver huurd eene oppervlakte van 4 984 M2 voor opslagplaatsen aan de Laakhaven met eene jaarlyksche opbrengst van 1'6 072,50. Aan de Visschershaven was verhuurd eene oppervlakte van 2 225 M2 met eene jaarlyksche opbrengst van f 973,23. Verhuurd was een terrein aan den Belvedereweg, ter opper vlakte van 2008 M2. met eene opbrengst van f 1 927,68; terwijl het speelterrein aan de Bejjersstraat, met eene oppervlakte van 11 700 M2, verhuurd was voor f 1 666,50. De onder b bedoelde gronden waren verhuurd met eene jaarlyksche opbrengst van f 44 929,31. d. Verknopen.. By akte van 28 Maart 1914 werd overgedragen het krach- In deze tabel wijkt het aantal uitgiften Laakhaven-ter reinen in het 2e halfjaar 1913 af van dat, genoemd in het verslag over het jaar 1913. Dit verschil is ontstaan, door het in de Raadsvergadering van 30 Maart 1914 genomen besluit, waarbij is ingetrokken het besluit van 15 September 1913 tot uitgifte van grond aan de Laakhaven aan P. J. Weyenbergh. Voorts zyn de oppervlakten en de canons, betrekking hebbende op uitgiften, waarvan de akte werd gepasseerd na het afdrukken van het verslag over 1913, gecorrigeerd in verband met de nader by kadastrale op meting vastgestelde grootten. In deze tabel zyn ook opgenomen enkele uitgiften van gronden, welke nog niet zyn ingebracht, doch waarvan voorstellen tot inbreng alsnog zullen worden gedaan. Zooals uit het overzicht blykt, deden de tydsomstandig- heden in hooge mate haren invloed gelden op de exploitatie. Onderhandelingen over uitgifte van terreinen welke begin Augustus loopende waren, werden afgebroken; reeds gedane aanvragen werden ingetrokken. Dientengevolge werd na 1 Augustus tot geen enkele uitgifte meer door den Raad besloten. 5 4 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Diverse terreinen. Laakhaven-terreinen TIJDPERK Opper- Canon. Canon. Canon. Canon. Canon. Canon. 0 2.632.335 0 6 912,80 n n 1 0 n T> uit de praeadviezen. 1 Opper-i vlakte Villa-terreinen tusschen Pompstations- weg en K latte weg. Andere Villa-terreinen. 4 5-1 E. in M’. Opper- i vlakte in M’. 35 Terreinen bij de Visschershaven. vlakte in 4 Opper-! o vlakte I in M2. 1 1 273 f 1.317,55s I 2 2 174 Voor zoover de akten nog niet zijn gepasseerd, is de oppervlakte overgenomen i Opper- vlakte in M’. 52 Opper- gj vlakte E in M’ 9 581 10 606 I 15 7 538, 6.291,45 3 935L 3.234,95

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 600