16A 6 3. Financieel Overzicht. a. Rekening. In vergelijking met de begroeting geeft de rekening over 1914 Burgemeester en Wethouders aanleiding tot de volgende opmerkingen. De gewone dienst laat een batig saldo van f 1 909,325, terwyi geraamd was een nadeelig saldo van f 55 615, Dit verschil, ad f 57 524,325,. houdt verband met de volgende omstandigheden. De inkomsten, bedragende f 98 581,11, overtreffen de raming tens Raadsbesluit van 1 December 1913 verkochte terrein aan den Hofweg, ter grootte van 22 M2, tegen den prijs van f 373,per M2 of f 8 206, Bij akte van 23 Juli 1914 werd overgedragen het krachtens Raadsbesluit van 30 Maart 1914 verkochte terrein nabij de Leuvensche straat, ter grootte van 22 M2, tegen den prys van f 15,per M2 of f 330, Bij akte van 19 November 1914 werd overgedragen het krachtens Raadsbesluit van 30 Maart 1914 verkochte terrein aan de Wesselsstraat, ter grootte van 260 M2, tegen den prijs van f 12,per M2 of f 3 120, Krachtens Raadsbesluit van 16 Maart 1914 (Bijlagen 1914, no. 270) werd aan de Duinwaterleiding afgestaan een terrein, gelegen aan de Doornstraat, ter grootte van 643 M2, voor de som van f 18,— per M2 of f 11 574,—. e. Reclame. Ook in 1914 werden exemplaren van het reclame-prospec- tus voor de villa-terreinen tusschen den Pompstationsweg en den Klatteweg ter beschikking van gegadigden gesteld, alsook het beknopte prospectus voor de Laakhaventerreinen. Ter bevordering van de exploitatie werden advertenties geplaatst in verschillende dagbladen en periodieken. Met het oog op de tijdsomstandigheden werd deze plaatsing na Augustus voorloopig gestaakt. Het voornemen bestond een nieuw prospectus het licht te doen zien. Tengevolge van de veranderde tijdsomstandig heden is daaraan voorloopig geen gevolg gegeven. Ook dit jaar geschiedden, in afwachting van eene defini tieve regeling te dier zake de commerciëele bemoeiingen en de voorbereiding der exploitatie, onder leiding van den Directeur der Gemeentewerken, door den Ingenieur, Afdee- lingschef bij dien tak van dienst, P. Bakker Schut, terwijl de financiëele administratie bleef gevoerd by de Afdeeling Financiën ter Gemeente-secretarie. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 601