1 16A 248,44 -f 182 136,355 f 170 562,35 s 9 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. n Nadeelig Saldo District II. Gewone dienst. 7,81 20 146,03 Saldo Buitengewone dienst. 330,— f 6 298,81 f 6 298,81 f 330,— f 2 236,86 n •n Overgebracht f170 562,35s f 11 574,- Buitengewone aflossingen (wegens verkoop) van leeningschuld van kapitaalsschuld Uitkeering aan de Reserve. Uitgaven. Grond-, waterschaps- en polder- lasten Taxatiekosten Bureau- en administratiekosten Reclame- en advertentiekosten Rente van waarborgsommen Uitkeering aan het Erfpachtsfonds Kosten van aankoop van het ge bouw van het schietgezelschap „Le Petit St. Hubert” Onkosten 106,14 242,86 567,15 307,14 439,16 1 960,21s f n n v 11,— 17 641 92 6 056,— 2 092,— 3 426,— 6 690,02 f 13 456,01 3 000,— 67,355 f Inkomsten. Huren Recognities Erfpachten Door huurders en erfpachters terug betaalde grondbelasting, enz. Rente van by den Gemeente-ont- vanger aanwezige gelden Inkomsten. Opbrengst verkochte gronden Uitgaven. Kosten van aanleg Leeningrente ...f 8 380,88 Over te brengen f 8 380,88

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 604