16A f 59 670,675 8 538,88s 51131,79 36 745,— 1 378,23 317,86 28,56® 567,15 371,64 835,205 3,525 9 600,28 1,— 7 516.84 I 11 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. District IV. Gewone dienst. 2,12 f 17 120,24 f 1 665,24 5 167,415 f 11952,82s f 589,94 2 824,— 3 413,94 Saldo ..f 8 538,88® Buitengewone dienst. f 3 120,—* f 1 812,50 Aflossing Over te brengen f 89 689,29 f 3 120,— f i Inkomsten. Huren Recognities Erfpachten Door huurders en erfpachters terug betaalde grondbelasting, enz. Uitgaven. Grond- waterschaps- en polder- lasten Taxatiekosten Kosten van onderhoud Bureau- en administratiekosten Rente van waarborgsommen Uitkeering aan het Erfpachtsfonds Onkosten Rente voor by den Gemeenteont vanger opgenomen gelden Saldo der exploitatie Leeningsrente van schuld wegens aanleg van speelterreinen Aflossing, welke niet mag worden bijgeschreven (waarin begrepen aflossing van schuld op speel terreinen Inkomsten Opbrengst verkochte gronden Uitgaven. Kosten van aanleg Leeningsrente af: Saldo „Gewoon”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 606