r 12 16A I 81 593,54s 57 166,— f 167 331,04 s f 167 331,04 s VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 3 120,— Nadeel ig Saldo 25 887,40 s f Buitengewone dienst. Nihil. Aflossing Nadeelig Saldo Uitgaven. Grond-, waterschaps- en polder- lasten Taxatiekosten Bureau- en administratiekosten Reclame- en advertentiekosten Rente van waarborgsommen Uitkeering aan het Erfpachtsfonds Onkosten Rente voor by den Gemeenteont vanger opgenomen gelden 854,— 205,— 2 061,— 8 327,13 17 560,27 s 2 569,— 14,991,27 s 9 District V. Gewone dienst Inkomsten. Huren Erfpachten Door huurders en erfpachters te rugbetaalde grondbelasting, enz Door erfpachters betaalde boeten 1 888,51s 242,85 567,15 509,48s 332,25 1412,61 4,65 152,58 11,36 - f - 92 809,29 f 89 689,29 Overgebracht f 89 689,29 f Buitengewone aflossingen (wegens verkoop) van leeningsschuld van kapitaalsschuld Uitkeering aan de Reserve. Inkomsten Uitgaven. Kosten van aanlegf 28 571,50 Leeningsrente f 96 584,82 af: Saldo „Gewoon”'. 14 991,27s 3 369,62 Saldo der exploitatie f Aflossing, welke niet mag worden bijgeschreven Saldo f f 13 009,98s 12 713,48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 607