16A District VI. 13 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Gewone dienst. 3 280,20 s 963,24 Buitengewone dienst. 18 241,— f 29 141,71s N adeelig Saldo Inkomsten. Huren Erfpachten Door huurders en erfpachters te rugbetaalde grondbelasting enz. 2 480,98s 798,84 282,95s 317,85 567,15 14,43 88,76 15,— 3,52s f 16 888,155 10 005,— f J» Uitgaven. Grond-, waterschaps- en polder- lasten Taxatiekosten Bureau- en administratiekosten Rente van waarborgsommen Uitkeering aan het Erfpachtsfonds Terugbetaalde huursommen, enz. Onkosten Rente voor by den Gemeenteont vanger opgenomen gelden Saldo der exploitatie Aflossing, welke niet mag worden bygeschreven Saldo f Aflossing Buitengewone aflossing krachtens art. 10 der Verordening op het beheer van het Grondbedryf (verz. 1909 n°. 5) 2 252,91 f 1 027,29 s 450,— 577,29 s 18 241,— - 74 275,87 f 56 034,87 Inkomsten. Uitkeering krachtens art. 10 der Verordening op het beheer van het Grondbedrijf (Verz. 1909 n°. 5)f Uitgaven. Kosten van aanleg Leeningsrente f 17 465,45 af: Saldo „Gewoon” 577,29s 0,38 - f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 608