16A 14 1 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Overbelaste Terreinen. Gewone dienst. f 14 281,93 14,280,07 n 132,76 1 063,77 Buitengewone dienst. f 8 206,— 1 946,— f 10152,— Saldo Uitgaven. Buitengewone aflossing (wegens verkoop) van leeningssehuld Uitkeering aan de Reserve. Inkomsten. Opbrengst verkochte gronden. Uitkeering van de Gemeente in verband met den verkoop van een overbelast terrein Leeningsrente Aflossing Uitgaven. Grond-, watersehaps- en polder- lasten Taxatiekosten Kosten van onderhoud, enz. Kosten van brandverzekering. Bureau- en administratiekosten Provisie van de opbrengst der by de week verhuurde woningen Rente voor bij den Gemeenteont vanger opgenomen gelden 7 243,86 5 7 042,20 5 46 757,09® Nadeelig Saldo f 39 714,89 Saldo der exploitatie f f 30 170,09® 16 587,— 1635,30® 242,85 3 584,97 17,06 567,15 4,14 -f Inkomsten. Huren Van huurders terugontvangen grondbelasting, enz 3 046,— 7106,- - 10 152,— Nihil.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 609