60 No. 3504, groot 11 A., 20 c.A., tot en met 13 Februari 1989, tegen een betaling van een jaarlijkschen canon van t 840. aan N. F r o s, een perceel grond, gelegen te 's-Gra- venbage aan de Laakhaven, op den kadastralen legger dier gemeente bekend in Sectie A. C. Mo. 288, groot 4 A., 36 c.A., tot en met 25 September 1987, tegen be taling van een jaarlijkschen canon van f 261.60; aan Mevrouw de Weduwe J. V ar e ka m p, geboren L. C. d e Wachter, in hare hoedanigheid van directrice der te 's-Gravenhage gevestigde naam- looze vennootschap „Varekamp’s Motorbootdienst Den Haag—Amsterdam vice-versa”, een perceel grond ge legen te ’s-Gravenhage, aan de Fijnjekade, op den ka dastralen legger dier gemeente bekend in sectie A. D No. 2793, groot 4 A., 45 c.A., tot en met den 1 Iden Maart 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 556.25; aan W. den Duik J a c. z o o n, een perceel grond, gelegen aan de Z.O.-zijde van de Visschershaven, ka daster gemeente ’s-Gravenhage, sectie A. K., No. 4991, groot 21 A., 80 c.A., tot en met 11 Maart 1989, tegen betaling van een jaarlykschen canon van f 1308. aan J. M. van Veen, een perceel grond, gelegen aan den Wagenaarweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 3108, groot 7 A., 55 c.A., tot en met 11 Maart 1989, tegen betaling van een jaar lijkschen canon van f 755. aan J. W.-Smeele, een perceel grond, gelegen aan den Violenweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra- venhage, sectie V, No. 3508, groot 11 A., 5 c.A. tot en met 27 Maart 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 884. aan W. Zuurmond, een perceel grond, liggende aan de Z.O.-zijde van de Visschershaven, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie A K, No. 4987, groot 12 A. 45 c.A., tot en met 13 Mei 1989, tegen be taling van een jaarlijkschen canon van f 747.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 60