61 aan de Coöperatieve Vereeniging „’s-G ra ven haagsche Coöperatieve Broodbakke- rij, Verbruiksvereeniging en Ziekenfonds de Volhardin g”, twee perceelen grond, gelegen aan de Delftschelaan, waarvan één op den hoek van die laan en de De Lierstraat, kadastraal bekend als gemeente- ’s-Gravenhage, sectie L, No. 6760 en 6240, te zamen groot 3 A., 81 c.A., tot en met 24 Juni 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 457.20 aan W. H. T e t e n b u r g, een perceel grond, gelegen aan C hr. F. Stokvis, een perceel grond, gelegen aan den Klatteweg en den Tapijtweg, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 3551, groot 14 A., 25 c.A., tot en met 13 Mei 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 724.60; aan W. B i e v e r, een perceel grond, gelegen aan de 2e Messstraat, de Stevinstraat en de d’Aumeriestraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 3552, groot 11 A.. 3 c.A., tot en met 4 Juni 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f992.70; aan J. Zaaijer, een perceel grond, gelegen aan de Prins Mauritslaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, sectie A. K., No. 5171, groot 1 A., 26 c.A., tot en met 4 Juni 1989, tegen betaling van een jaar lijkschen canon van f 163.80: aan de N a a m 1 o o z e Vennootschap M a g a- zijnen voorheen MeddensenZoon”, de per ceelen grond, gelegen aan de nieuwe straat Spui Buitenhof ter weerszijden van het Lang Achterom, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie F., Nos 1847 en 1848, groot te zamen 10 A., 65 c.A., tot en met 4 Juni 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 12460.50; aan J. d e n D u 1 k J r., een perceel grond, liggende aan de Zuidoostzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A K, No. 4992, groot 18 A., 65 c.A., tot en met 24 Juni 1989, tegen be- taling van een jaarlijkschen canon van f 1119.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 61