62 r aan N. Fr os, den onbebouwden grond, zich uitstrek kende van de 3e Lulofsdwarsstraat tot aan de Laak haven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A.C. No. 291, groot 5 A. 4 c.A., tot en met 25 aan J. den D u 1 k J a c. z o o n, een perceel grond, gelegen aan de Zuidoostzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A.K. No. 4994, groot 18 A. 65 c.A., tot en met 28 October 1989, tegen betaling van een jaarlykschen canon van f 1119, aan J. J. van den Ende, een perceel grond ge legen aan de Noordoostzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie A.K. Nos. 4509 en 5066, te zamen groot 3 A., tot en met 28 October 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 210, aan Dr. H. P. B e r 1 a g e, twee perceelen grond, gelegen aan den Violenweg, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V. Nos. 3585 en 3584, groot on derscheidenlijk 6 A., 37 c.A. en 3 c.A. tot en met 30 April 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 512, aan G. den Duik G z n., een perceel grond, gelegen nabij de Visschershaven, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie A.K. No. 5068, groot 4 A., 81 c.A. tot en met 16 Juli 1989, tegen betaling van een jaar lijkschen canon van f 336,70; aan de Fijnjekade, kadastraal bekend gemeente 's-Gra- venhage, sectie A.D. No. 2843, groot 1 A., 80 c.A., tot en met 16 Juli 1989, tegen bending van een jaarlijk schen canon van f 225. aan de Naamlooze Vennootschap „Hos pitium Hagense”, een perceel weiland gelegen ten Noordwesten van de Laan van Meerdervoort en nabij de Beek, kadastraal bekend als gemeente 's-Gra- venhage, sectie A.N. No. 471, ter grootte van 1 H.A. 49 A. 32 c.A., tot en met 31 October 1989, tegen beta ling van een jaarlijkschen canon van f 3285.04;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 62