16A Passiva. 34 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Toelichting op de Balans en de Winst- A. BALANS. f V V) 98 325,84 255,*27 39 714,89 23 230,— 1 946,— 18 241,— 545 431,53 1 538,42 50 798,47 f 779 481,42 Leeningsschuld f 9 746 241, Bedrag van de op de Gemeente rustende schuld, ter zake van de op 31 December 1914 in het grondbedryfaanwezige gronden. en Verliesrekening. Activa. Gronden. f 12 875 558,40. Boekwaarde op 31 December 1914 van de op dezen datum in het Grondbedryf aanwezige gronden. Grondrentekapitaal f 10 400, De gekapitaliseerde grondrente ad f 520,ter zake van het op grondrente verkochte terrein bij den Westduinweg. Reservefonds f 55 767,70s. Bij den Gemeenteontvanger gedeponeerde gelden van de Reserve. Kosten van aanleg van Speelterreinen f 16 370,—. Kosten van aanleg van het speelterrein nabjj de Beyersstraat. Aangezien deze werken niet behooren tot de kosten van aanleg van bouwterreinen, is het bedrag niet geboekt op de rekening van het betrekkelijke eigendom, maar is eene afzonderlijke rekening geopend, waarop telken jare een bedrag wordt afgeschreven, gelijk staande, met dat, hetwelk wordt afgelost van de schuld ter zake van de aanlegkosten. Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) f 779 481,42. Totaal bedrag der vordering op de Gemeente wegens: ten behoeve van het bedryf gedane ontvang sten (gewone dienst) rente in rekening-courant nadeelig saldo der Overbelaste Terreinen. ontvangen koopsommen verkoop van een „overbelast” terrein uitkeering uit het Reservefonds nadeelig saldo op den buitengewonen dienst rente van het reservefonds waarborgsommen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 620