L 16A B. Gemeente s-Gravenhage (Kapitaalrekening) f .3 129 317,40. Bedrag, waarmede de boekwaarde der gronden de leenings- schuld overtreft. Reserve f 74 124,55®. De reserve op 31 Decmber 1914 met inbegrip van de over 1914 gekweekte rente. Van het bedrag is: gedeponeerd bij den Gemeenteontvanger en begrepen in het grondrentenkapitaal terwijl van de Gemeente is te vorderen f 28 716,85 10 647,07 461 852,62 56 787,03s 331,40 83 578,91 30 560,— 41 624,21s f 714 098,10 WINST- EN VERLIESREKENING. 55 767.70s 3 772,— 14 584.85 f 74 124,55s gewonen dienst der Gemeente s-Gravenhage f 6 628,—. Leenings- en kapitaalsschuld, terzake van het op grond rente verkochte terrein by den Westduinweg. Waarborgsommen f 50 798,47. Op 31 December 1914 aan erfpachters verschuldigd bedrag, wegens door hen gestorte waarborgsommen. Schuld terzake van den aanleg van speelterreinen f 16 370, Schuld terzake van den aanleg van het speelterrein nabij de Beyersstraat. Gemeente s-Gravenhage loopende rekening) f 714 098,10. Totaal bedrag der schuld aan de Gemeente wegens: voor het bedryf gedane uitgaven (gewone dienst) rente voor opgenomen gelden by te schryven leeningsrente en aflossing niet bij te schryven leeningsrente en aflossing rente van het grondrentenkapitaal kosten van aanleg buitengewone schuld- en kapitaalaflossingen batige saldi op den Districten I t/m VI Debetzyde. Disagio f 9 097, Disagio ter zake van de bygesehreven aflossing. Het disagio der bygesehreven leeningsrente en van de schuld 35 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. f f n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 621