16A 36 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 189,43 Gemeente s-Gravenhage (loopende rekening f 331,40. Verschuldigde rente van de leenings- en kapitaalschuld ter zake van het op grondrente verkochte terrein bjj den Westduinweg. Batig saldo f 1 9O9,325. Verschil tusschen de som der batige saldi van de districten 1 t/m VI, ten bedrage van f 41 624,21’, en het nadeelig saldo van het complex Overbelaste Terreinen, ad f 39 714,89. Indien men de ten laste van „gewoon” komende aflossing van schuld ter zake van de Overbelaste Terreinen buiten beschouwing laat, krijgt men een batig saldo van f 18 496,32’. Leeningsrente f 30 760,03’. De ten laste van den gewonen dienst komende leenings rente van de schuld ter zake van het complex Overbelaste Terreinen, ten bedrage van f 30 170,09’ en van de schuld ter zake van den aanleg van het speelterrein nabij de Beijers- straat, ad f 589,94. 12 857,— f 13 046,43 wegens kosten van aanleg werd geboekt in het debet der rekeningen van de desbetreffende eigendommen. Kapitaalrekening f 25 684, Kapitaalvorming, wegens aflossing uit „gewoon” van schuld ter zake van het complex Overbelaste Terreinen, ten bedrage van f 16 587,en wegens het ter zake van disagio ten laste van den gewonen dienst komende gedeelte der aflossingen op de districten 1, III, t/m. VI en van de Grond- renten-administratie, bedragende in totaal f 9 097, Kosten van aanleg van speelterreinen f 343. Afschrijving over 1914. Een gelijk bedrag werd van de schuldrekening wegens aflossing afgeboekt. Reserve f 13 046,43. Uitkeering aan de Reserve van 5% van het in het grond rentenkapitaal begrepen bedrag der Reserve ad f 3 772, benevens rente in rekening-courant, in totaal bedragendef overboeking naar de Reserve van de winst op verkochte terreinen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 622