17 f 0,26 per uur. 0,30 0,27 0,27 0,27 beurs 152 mannen plaatsing, waarvan 6 op aanvrage eener andere Arbeidsbeurs, en 23 vrouwen; allen binnenslands. Buitenslands werden geplaatst op aanvrage van de Ar beidsbeurs te Oberhausen: 7 mannen. Voor militaire doeleinden werden in verband met de mo bilisatie geplaatst: 18 bakkers, 1 timmerman en 41 sjouwers. Getroffen maatregelen. In verband met de tijdsomstandigheden is de afdeeling voor mannen van 2 Augustus tot 2 October ook des Zon dags van 9—12 uur geopend geweest. Ten einde het gebruik van de Arbeidsbeurs door dienst boden te bevorderen werd een circulaire op ruime schaal verspreid en advertentiën in verschillende Haagsche- en Provinciale bladen geplaatst. Waarschijnlijk als gevolg dezer advertentiën kwamen 5 aanbiedingen uit andere Gemeenten in. Om zooveel mogelijk te voorkomen, dat werklieden bene den het standaardloon, bedoeld in art. 11 van het Reglement, zouden worden aangenomen, werd besloten in het vervolg op de briefes, waarmede werkzoekenden naar de werkgevers gezonden worden, bedoeld standaardloon, of, indien de werkzoekende een hooger loon verlangt, dit laatste aan te teekenen. Betreffende het verzoek van het Centraal bureau voor de Statistiek om een nieuwe statistiek in te voeren, werd be sloten aan dit verzoek te voldoen, behalve wat betreft het beschouwen van de takken van Gemeentedienst als gewone werkgevers en de solliciteerenden naar betrekkingen bij de takken van Gemeentedienst als gewone werkzoekenden. Besloten werd, dat de arbeidsbeurs lid zou worden van de Nederladdsche Vereeniging „Landverhuizing”. 0,26 0,26 0,26 Standaardloon volgens art. 11 van het Reglement. Besloten werd in de vastgestelde standaardloonen de volgende wijzigingen aan te brengen handzetters bewerkers van het toetsenbord der monotype-machine drukkerij binders expediteurs machinezetters, werkzaam aan lino type en andere machines van het linotype-systeem opmakers bij dagbladen drukkers monotype- en lettergieters 3 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. n n -J n •n n n Y! Y> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 628