17 4 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. fl n T) V n T) n fl n n n a a fl fl n n fl n Aanraking met vak- en andere vereenigingen. Besturen van verschillende vakvereenigingen hadden be sprekingen met den Directeur omtrent meerdere samenwerking tusschen beurs en vakvereenigingen. Het gebruik maken opperlieden tot 1 Mei 1915 na 1 Mei 1915 fl 0,27 0,28 0,29 na 1 Mei 1914 na 1 Mei 1915 metselaars tot 1 Mei 1914 tot 1 Mei 1915. na 1 Mei 1915. opperlieden (volslagen) tot 1 Mei 1914 f 0,27 per uur. fl Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen. Aan de op Woensdag 27 Mei 1914 te Leiden gehouden algemeene vergadering van de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen namen meerdere leden van het Bestuur deel. De Voorzitter, de Heer H. de Wilde, was als afgevaardigde aangewezen. Omtrent de door het Bestuur der Haagsche Beurs voorgestelde bespreking van het dienstboden vraagstuk werd besloten, op de volgende algemeene vergadering praead- viezen te doen uitbrengen. Het Bestuur der Vereeniging werd in zijn geheel herkozen. Een belangrijke bespreking had plaats over de arbeidsbemiddeling in de bouwvakken. Prae- advies was uitgebracht door de Heeren J. N. Hendrix en G Kapteyn. Door de oprichting der centrale Rijksarbeidsbeurs is de dagelijksche leiding van zaken, welke de Haagsche beurs tot nu toe voor de Vereeniging van Nederlandsche Arbeids beurzen had, opgehouden. stereotypeurs courant- en rotatiedrukkers schilders tot 1 Maart 1915 tot 1 Maart 1916 tot 1 Maart 1917 daarna cementwerkers na 1 December 1913 na 1 Mei 1914 na 1 Mei 1915 vlechters na 1 December 1913 na 1 Mei 1914 na 1 Mei 1915 sjouwers na 1 December 1913 fl 0,32 0,27 0,28 0,29 0,30 0,29 0,30 0,31 0,28 0,29 0,30 0,27 0,28 0,29 0,32 0,33 0,34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 629