63 September 1987, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 302,40; aan B. Hus een perceel grond, zich uitstrekkende van de 3e van der Kunstraat tot aan de Laakhaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A C, No. 290, groot 98 c.A., tot en met 23 Januari 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 63,70; aan W. d e n Duik J a c.z o o n, in zijne hoedanig heid van gedelegeerd commissaris der Naamlooze Ven nootschap „Schevenifigsche Scheepsbouwmaatschappij” een perceel grond, liggende aan de Zuidwestzijde van de binnenvoorhaven, groot 20 A. 42 c.A. en een perceel zich, tusschen voormelden grond en de genoemde haven over de volle breedte van dien grond uitstrekkende dwarshellingen, alles te Scheveningen en voor het geheel kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A K, No. 5095, scheepshelling en erf groot 44 A, 40 c.A., tot en met 18 December 1939, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van: a. gedurende de eerste tien jaren voor den grond, groot 20 A. 42 c.A. f 357,35 en voor de hellingen groot rond 60 strekkende meters f 1.080, b. gedurende de volgende vijftien jaren, voor den grond f 714,70 en voor de hellingen f 2.160, aan N. de Jong, een perceel grond, gelegen nabij de Visschershaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A K, No. 5067, groot 4 A. 16c.A. tot en met 18 December 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 291,20; aan M r. 11. C. D r e s s e 1 h u i s, een perceel grond gelegen aan de Stadhouderslaan en het pad, dat de Stadhouderslaan verbindt met den Gogelweg, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie N, No. 6463, groot 1 A. 20 c.A., tot en met 20 December 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 180, Aan de Gemeente werden kosteloos afgestaan: door Kerkvoogden der Nederduitsch-Her- vormde Gemeente het voor openbare straat in te I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 63