17 Bezoek. Bestuur. Het Bestuur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, H. DE WILDE, Voorzitter ALBERS, Secretaris. Toepassing art. 6a van het Reglement. In 1914 moest deze bepaling op 2 mannen en 1 vrouw worden toegepast. Het Bestuur werd in zijn geheel door Burgemeester en Wethouders herbenoemd. Personeel. Burgemeester en Wethouders hebben zich vereenigd met het voorstel van het Bestuur om tydelyke beambten te be noemen om dienst te doen gedurende het verlof van het personeel en tijdens de drukke werkzaamheden, in verband met den toeloop van werkzoekenden tengevolge van de crisis. van de bemiddeling der Arbeidsbeurs door tuinders in het Westland, heeft niet aan de verwachting beantwoord, ofschoon in het afgeloopen jaar eenige malen van de Arbeidsbeurs voor dit doel gebruik werd gemaakt. Klachten. Een paar malen kwamen klachten in van werkzoekenden over het volgens hunne meening ten onrechte niet naar volgorde plaatsen van werknemers. Ook ditmaal bleken deze klachten, voor zoover het beleid van de Arbeidsbeurs betreft, ongegrond. Evenals vorige jaren werd de Arbeidsbeurs door verschil lende personen, die zich van de werkwijze op de hoogte wilden stellen, bezocht. 5 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 630