18 r 2 VÉBSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Naar aanleiding van de reeds vroeger door de voormalige 1) Bij uitzondering en in dringende gevallen blijft opneming van zoodanige patiënten op last van den Geneesheer-Directeur zonder voorafgaand overleg met den Geneeskundigen dienst mogelijk. bepaling, dat de Commissie zou bestaan uit zeven leden, de Voorzitter inbegrepen. Ter Raadsvergadering van 18 Mei 1914 werden, nadat Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nijevelt had te kennen ge geven, dat hij liever niet voor het lidmaatschap der nieuwe Commissie in aanmerking kwam, tot leden daarvan gekozen de Heeren A. J. C. Baron van Pallandt, J. C. Oldenboom, A. C. A. van Vuuren, Dr. K. H. Rombouts, L. Hoejenbos en Mr. G. C. J. Varenkamp. Als Voorzitter werd door Burge meester en Wethouders benoemd de Wethouder II. de Wilde, terwijl door hen als Secretaris werd aangewezen Mr. I. M. J. van Rossem, Referendaris ter Gemeentesecre tarie, en tot diens bijstand, voor zooveel in het bijzonder betreft de aangelegenheid betreffende het Gemeentezieken huis, de Heer Wenkenbaeh bovengenoemd. Door de Commissie werd besloten, dat voortaan, in plaats van door één maandcommissaris, door 2 leden, voor elke maand volgens rooster aan te wijzen, in het bijzonder toe zicht op de zaken van het Gemeenteziekenhuis zou worden gehouden. Door de Commissie in hare nieuwe samenstelling werd, met betrekking tot het Gemeenteziekenhuis, o.a. advies aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht in de volgende zaken: Verschaffing van poliklinisch-specialistische hulp in het Gemeenteziekenhuis aan patiënten, gezonden door den Ge meentelijken Geneeskundigen dienst. Bezoldiging van het huishoudelijk personeel en regeling der vergoeding wegens gemis aan emolumenten voor inwo nende geneesheeren en verplegend personeel. Wijziging der Verordening op het Gemeenteziekenhuis, in verband met het beginsel, dat niet voor eigen rekening ver pleegd wordende patiënten in den regel alleen door tusschenkomst van den Geneeskundigen dienst mogen wor den opgenomen (zie artikel 14, alinea 2, sub b der Veror dening op laatstgenoemden dienst en artikel 43 van het Reglement op het Burgerlijk Armbestuur en Handel. 1914 blz. 510, bijlagen no. 1113). Adres van de Vereeniging „Artsencursus te ’s-Graven- hage” om ten dienste van voordrachten en demonstraties local iteit ih het Gemeenteziekenhuis af te staan. L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 649