64 door A. A. Mussert en J. A. de Moet met bestem ming tot openbare straat eene oppervlakte grond aan de Nieuwe Molstraat, groot ongeveer 5.73 c.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie I, No. 729 ge deeltelijk door A. Verburg e. a. met bestemming tot openbare straat, eene oppervlakte grond, gelegen aan de Noord oostzijde van de Fisherstraat, groot 18 c.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie A B, No. 2896 richten perceel grond, gelegen aan het Kerkplein, aan de Dagelijksche Groenmarkt en aan de Riviervischmarkt, groot 19 A., 50 c.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie D, No. 1439, benevens de rechten op de in dat perceel staande boomen; door Mr. D. van Houten met bestemming tot open bare straat eene oppervlakte grond, gelegen op den hoek van de Carnegielaan en den Rustenburgweg, groot onge veer 2 c.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie N, No. 6214 gedeeltelijk; door W. Bi ever met bestemming tot openbare straat eene oppervlakte grond, gelegen aan de Noordoostzijde van de Middelburgschestraat, groot 99 c.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie V, No. 3571; door A. van den Bergh Szn. met bestemming tot openbaar water eene oppervlakte grond, gelegen aan de Tobias-Asserlaan, groot ongeveer 35.50 c.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie N, No. 6143 ge deeltelijk door de Naamlooze Vennootschap Bouwgrond- M a a t s c h a p p ij „D u i n r u s t” met bestemming tot open bare straat de perceelen grond, uitmakende de Cederstraat en een gedeelte van de Valkenboschkade, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie AN, Nos. 418 groot 8 A. 72 c.A. en 430 groot 40 c.A.; door A. J. Daudt eene oppervlakte grond, gelegen aan de Zuidoostzyde van de Christoffel van Swolstraat hoek Johannes Camphuijsstraat, groot 58 c.A. en kadas- r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 64