65 door A. Krul Jr. eene oppervlakte grond, gelegen aan de Zuidwestzijde van de Middelburgschestraat, groot 17 c.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie V, No. 3643, met bestemming tot openbare straat door Jhr. J. A. G. Sandberg de oppervlakte grond, gelegen aan den Van Stolkweg, groot ongeveer 1.05 c.A. kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A K, No. 76, en bestemd tot straat; door G. P. Ch. Kra ij en brink e.a. de oppervlakten grond, bestemd voor straat, gelegen tusschen de Harsten- hoekweg en de Stevinstraat, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, Nos. 3598 gedeeltelijk, ter grootte van 26.90 A., 3599, groot 3.25 A., 3600, groot 5.60 A., 3601, groot 5.10 A. traal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie R, No. 6131, met bestemming tot openbare straat; door de Naamlooze Vennootschap H o 1- landsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij eene oppervlakte grond, gelegen aan den Zeekant, groot 30 c.A. en kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AH, No. 88, met bestemming tot openbare straat door J. A. Stoop e.a. eene oppervlakte grond, ge legen aan den Gogelweg, groot ongeveer 25 c.A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie N, No. 6408 gedeeltelijk met bestemming tot openbare straat; en voorts ten behoeve van het door en voor rekening van de Gemeente doen aanleggen van trottoirs: I. Alle rechten tan eigendom als anderszins: door W. Re court J r. op ongeveer 4.76 M2. grond vóór perceel Laan van Roos en Doorn No. 8; door de Weduwe L. van der Horst geboren A. M. H o o g e n d o o r n e. a. de oppervlakte grond, be stemd voor straat, gelegen aan de Joubertstraat, kada straal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie A B, Nos. 2962 en 2963, te zamen groot 1.35 A.; 5 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 65