18 I 15 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. i aan den Zuidwal als opvolger van den arts Roosenburg, die zich in deze gemeente vestigde als geneesheer. Op het eind van het jaar verkreeg de arts A. M. Streef op verzoek eervol ontslag wegens zijne benoeming als assistent aan de Chirur gische Kliniek te Groningen. Dr. R. Rochat, die wegens de mobilisatie dienst moest doen als reserve officier van ge- zondheid, werd tijdelijk in zijne functie als 2e patholoog anatoom vervangen door den arts W. Roosenburg. Van het verplegend personeel verwierven, na gehouden examen door het Haagsche Comité ter opleiding tot zieken verpleging, de volgende leerling-verpleegsters het diploma van ziekenverpleegsters: M. Augustijn, H. Bandstra, A. Baan, J. M. Bon, T. Bos, J. L. Boomsma, M. C. Dhont, G. J. Evers, D. J. Ganzinga, A. E. M. de Goede, E. B. Grauss, C. R. van Gelderen, M. O. v. Griethuijsen, C. Grootentraast, C. C. Götte, M. Baksteen, C. E. Hoving, E. Huizing, C. J. Jansen, T. Jongschaap, G. Koenderink, E. C. H. Kreulen, W. Kiestra, H. S. M. Kuhle- meier, G. J. Klinkenbijl, M. L. van Löbeu Seis, J. H. Mat, J. C. H. H. C. C. van Nieuwenhoven, A. E. Oolbekkink, M. E. Siegelaar, J. L. P. Smilde, H. Stoevenbeld, A. van der Veen, T. van der Veen, D. H. J. F. M. Vermeulen, H. H. van Voorthuijsen, E. M. A. v. Wageningen Walstra, A. de Wijk, W. H. S. Schepper, J. Schreuder, M. A. Stortenbeker, H. C. te Veldhuis, J. Vreede, C. A. M. van der Werff, en verpleger Manders. Eenige verpleegsters vertrokken naar Ned. Indië om ver- pleegdiensten te verrichten ten behoeve van de pestbe- strijding. Op 1 Mei werd op verzoek eervol ontslagen de klerk Mej. G. N. Donner, die opgevolgd werd door Mej. C. Snellen van Vollenhoven in den rang van schrijver. Aan de gebouwen hadden behalve de gewone dagelijksche herstellingen de volgende veranderingen plaats. Voor de naaisters werden 7 kamers gebouwd, zoodat dezen thans beter gehuisvest zijn dan dit tot nu toe het geval was. Een nieuwe woning werd gemaakt voor den machinist, terwijl een gedeelte van zijn vroeger huis veranderd is in een ver blijf voor den portier, die in dienst zal moeten treden, wan neer de uitbreiding der keukens zal hebben plaats gehad. Ook voor den Israëlietischen spijsbereider is een grootere woning dan de thans gebruikte in gereedheid gebracht. Aan de behoefte van een betere keuken ter bereiding van spijzen voor de Israëlietische patiënten is daarmede tegelijk vol daan. Aan de barakken voor infectieziekten werden ver anda’s gebouwd ter bescherming van de menschen, die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 662