18 18 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Mededeelingen. Voor afschrift: I. M. J. van Kossem. De Geneesheer-Directeur, (w. g.) Dr. Koessingh. De Secretaris der Commissie voor de Openbare Gezondheid en het Gemeente-Ziekenhuis, Van de 16 gevallen, waarin finantiëele steun werd ver strekt met behulp van het rentelegaat, was geen enkel, dat bijzondere vermelding verdient. Het „half-vrije” bed werd gegeven aan patiënten, die ongaarne bij het Burgerlijk Armbestuur aanklopten om kostelooze verpleging, aan patiënten, die tengevolge van den langen duur hunner ziekte de betaling der volle verpleegkosten bezwaarlijk kon den blijven volhouden en toch gaarne verpleegd bleven in de klas, waarin ze aanvankelijk waren opgenomen, of wel aan patiënten, wier verpleging in de 3e klas om de eene of andere reden wenschelijk geoordeeld werd, maar wier mid delen of inkomsten ontoereikend waren om de verpleeg kosten in deze klas ten volle te betalen, alles als vorige jaren. Van deze 16 patiënten, wier verpleegkosten ten deele be taald werden uit het rentelegaat, waren er 9 van de 4e klas, tegen 7 van de 3e klas. Ten behoeve der eerste 9 werd bijge dragen f 177,75, van de overige 7 f 412,50. Deze bedragen komen overeen met respectievelijk 474 en 330 verpleegdagen, dat is gemiddeld 53 en 45 dagen per patiënt. De kleinste bijdrage bedroeg f 4.87’, de grootste f 140. Deze laatste bijdrage kwam ten goede aan een patiënt, die in het geheel 252 dagen in het Gemeenteziekenhuis werd verpleegd. Ditmaal bedroeg de kortste verpleegduur 13 da gen en gold deze een patiënt, die met goed succes een lies- breuk-operatie had ondergaan. Een groot deel van deze 16 patiënten zullen als hunne gedachten nog eens teruggaan naar den tijd, dien ze in het ziekenhuis moesten doorbrengen met dankbaaiheid het „half-vrije” bed, deze kostelijke schenking door wijlen Baro nesse Sirtema van Grovestins, herdenken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 665