I I Bylage 18 A VERSLAG van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst over het dienstjaar 1914. fl van de plaats gevonden INRICHTING. De dienst heeft bij de reorganisatie een belangrijke uit breiding ondergaan. De gezamenlijke verrichtingen zijn meer dan verdubbeld. Samenwerking is gezocht en verkregen met verschillende vereenigingen, in de Gemeente werkzaam op het gebied der ziekenverzorging. Eenheid is gebracht in diverse medische aangelegenheden, wier behartiging tot de taak der Gemeente behoort. Een en ander kon worden uitgevoerd onder inachtneming van middelen ter voorkoming van misbruik, daarbij rekening houdende met bestaande toestanden en verhoudingen, zooals deze zich in den loop der jaren hebben ontwikkeld. De werkzaamheden, die krachtens de nieuwe verordening voor rekening van den dienst kwamen, zijn te beschouwen als van tweeƫrlei aard. Zij bestaan eendeels in het houden van geneeskundig toezicht, waartoe ook de officieele dood- schou w te rekenen valt. Anderdeels omvatten z ij het verstrekken van verschillende vormen van geneeskundige hulp, zoowel die, welke een spoedkarakter dragen en als zoodanig niet tot bepaalde groepen van personen beperkt zyn, als die, waarby de hulp bepaalde daartoe aangewezen personen betreft en waartoe, behalve het verschaffen van genees-, heel- en verlos kundige hulp, van verpleging en van genees- en verband middelen, ook het bevorderen van maatregelen ter voorko ming van ziekte en uitbreiding daarvan te rekenen zijn. Dit verslag, het derde sedert de in werking treding den dienst, is tevens het eerste na reorganisatie als gevolg van de toevoeging der geneeskun dige armenzorg en de gelijktijdige regeling van enkele andere aangelegenheden. Deze omstandigheid vormt vanzelf een aanleiding om aan het eigenlijke jaarverslag een beknopte beschrijving van de inrichting van den dienst te doen vooraf gaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 668