18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 4 Eerste onderdeel: Eerste Geneeskundige Hulp. Drie onderdeden dus van min of meer uiteenloopenden aard, omtrent de inrichting waarvan thans eenige verdere aan wijzigingen volgen. A. .Eerste Geneeskundige Hulp”, ten behoeve van personen, die daaraan onmiddellijk behoefte hebben en deze niet op andere wyze kunnen verkrygen; Voor dit onderdeel mag in hoofdzaak naar het verslag over 1912 verwezen worden. Evenwel heeft de dienst bij de C. „Geneeskundige Verzorging” van: I. de personen, die op grond van on- of minvermogen daartoe door het Burgerlijk Armbestuur zijn aangewezen, II. de ambtenaren en beambten, die krachtens hun be trekking by de Gemeente in het genot zyn van vrye genees kundige behandeling en III. de schoolkinderen, die door den Schoolartsendienst lydende bevonden zijn aan ziekten van besmettelyken aard en niet op andere wijze voldoende hulp kunnen verkrygen. Dit tot op zekere hoogte verschillend karakter der werk zaamheden leidde er vanzelf toe den arbeid over twee categoriën van geneeskundigen te verdeelen, terwijl de directeur tusschen beide groepen een band vormt. De geneesheeren, meer in het bijzonder met het houden van toezicht belast, dragen den naam van controleerende de andere, meer speciaal voor het verleenen van hulp Aan gewezen, dien van behandelende geneeskundigen. Te zamen nemen zy naast hun hoofdtaak met den direc teur die werkzaamheden voor hun rekening, welke een spoedkarakter dragen, waardoor tevens een geregeld onder ling contact in het Centraalbureau van den dienst verzekerd is. Een zaak van groot belang voor de zoo hoogst gewenschte éenheid van optreden. Overeenkomstig de indeeling der verordening bestaat de dienst in zijn tegenwoordige formatie uit drie onderdeden en wèl B. „Geneeskundig Toezicht” op: I. de ambtenaren, beambten en werklieden in Gemeente dienst en II. de personen, die als maatschappelijk ongeschikten zyn aangewezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 669