I 66 f De eigendom: II. door A. A. M u sser t en J. A. d e M o e t, van door B. Dijckhoff, van ongeveer 6.72 M2. grond, gelegen vóór de perceelen Veenestraat Nos 4 en 6; door M. M. J. Mulder van ongeveer 8 M2. grond, ge legen vóór de perceelen Malistraat Nos. 3 en 5; door de Naamlooze Vennootschap „Natio naal Grondbezit” op ongeveer 12.50 M2. grond vóór en langs perceel Zuidwal No. 21 hoek Looyerstraat door de Weduwe J. J. A. van der Burg geboren J. W. van Beekhoven op ongeveer 6 c.A. grond aan den Zuidoostbinnensingel vóór de perceelen kadas traal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie G, Nos. 1239 en 1272; door J. van der Ploeg op ongeveer 3.76 M2. grond vóór perceel Katerstraat Nos. 35/37 doorde Vereeniging „De Leesinrichting” te ’s-Gra venhage van ongeveer 50 M2. grond, gelegen vóór en langs perceel Oude Molstraat No. 36, hoek Juffrouw-Idastraat. t door A. A. M u s s e r t en J. A. d e M o e t op onge veer 10.95 M2. grond vóór perceelen aan de Nieuwe Molstraat plaatselijk ongenummerd; door D. van den Oever van ongeveer 10 M2. grond, gelegen vóór de perceelen Oude Molstraat Nos. 12ó/12e en 12d/12e; door de Wed. J. H. K a p t e ij n geboren E. N e v e c. a. van ongeveer 6 M2. grond, gelegen vóór perceel Molenstraat No. 28; door de Naamlooze Vennootschap „Nationaal Grondbezi t”, van ongeveer 31.80 M2. grond, gelegen vóór en langs perceel Bierkade Nos. 13/13a hoek Bier- straat 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 66