Tweede onderdeel: Geneeskundig Toezicht. Ook voor de inrichting van dit onderdeel mag naar het verslag over 1912 verwezen worden, althans voor zoover het toezicht op de ambtenaren, beambten en werklieden in Gemeentedienst betreft. Daaruit blijkt o.m., dat voor het uitoefenen der controle by ziekte, de hoofdtaak voor de controleerende geneeskun digen, opzettelyk het wyk- of afdeelingsstelsel is gekozen, terwijl de administratie centraal is geregeld. Dit stelsel nu werkt blykens de ervaring heel goed, zoodat het eveneens is aanvaard voor het by de reorganisatie aan den dienst opgedragen toezicht op de personen, die, hoofd- zakelyk door de Politie, als maatschappelijk ongeschikten zijn aangewezen. Ook dit werk behoort als een vorm van meer zuiver ge neeskundig toezicht tot de taak der controleerende genees kundigen, hetgeen mede voor de ofticieele doodschouw geldt. Werd hierdoor de taak voor deze geneesheeren eenigszins verzwaard, zoo staat daar tegenover, dat de behandeling van het personeel der Politie, van de Brandweer en van den T reorganisatie een uitbreiding ondergaan, hierin bestaande, dat naast het verleenen van hulp in spoedeischende gevallen ook de zorg voor de opname in ziekeninrichtingen en daar onder het ziekentransport voor zyn rekening is gekomen. Deze uitbreiding eischte den overgang van den elec- trischen ziekenwagen van het Gemeente-ziekenhuis naar dezen dienst, benevens de toevoeging van enkele verplegers en de overplaatsing van een chauffeur. Alsnog maakte ze een overeenkomst met de Gemeente Reinigings- en Ont- smettingsdiensten noodig voor het gebruik van de aldaar gestationeerde ziekenrijtuigen. Daarnaast werd ook een deel der contrólebezoeken over de opname voor rekening der Gemeente in een ziekenhuis aan dit onderdeel opgedragen en wel voor die gevallen, waarby de opname met spoed is aangevraagd en derhalve de mogelykheid bestaat, dat controle door de behandelende geneeskundigen, die in gewone gevallen meer in het byzonder met deze taak zyn belast, te veel tyd zou kosten. Een en ander had ten gevolge, dat ook de eigenlijke eerste-hulp- verleening beter verzekerd kon worden, aangezien door de uitbreiding van zelf ook een reservewacht, bestaande uit geneesheer, verpleger en chauffeur-helper, van ’s-morgens tot ’s avonds beschikbaar kon komen, een regeling, waaraan door de belangrijke toeneming van het aantal spoedgevallen groote behoefte bestond. 7' 5 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 670