I I I 7 post voor het verleenen van eerste hulp en waarvan de meeste ook gelegenheid tot dagverpleging bieden, wordt dan in de morgenuren het hoofdspreekuur gehouden, dat zoowel dient voor de behandeling van patiënten, armlastigen, ambtenaren en beambten, schoolkinderen als voor het in ontvangst nemen van aanvragen voor ziekenhuisopname, voor specialistische hulp en voor vroedvrouwenhulp, die naar het oordeel van Burgerlijk Armbestuur voor rekening der Gemeente behooren te komen. Bovendien is er nog een tweede spreekuur in de namiddaguren, thans bij de geneeskundigen aan huisdit laatste meer bedoeld als reserve. Van uit de zittinglokalen in de wijkgebouwen wordt verder ook de huiselijke ziekenverpleging geregeld, die zóó is in gericht, dat het grootste deel der verpleegsters hiermede in het bijzonder belast is, terwijl een kleiner deel voor de be diening der hulpposten en ter assistentie tijdens de spreek uren is aangewezen. Laatstbedoelde zusters zijn dan tevens in de gelegenheid om aan de in dagverpleging opgenomen patiënten hare zorgen te wijden. Een en ander is nu door contracten nader verzekerd, waarbij de bestaande subsidies konden vervallen, terwijl het gelukken mocht om door het volgen van een drietal modellen in de overeenkomsten de noodige éénheid te verkrijgen. Inderdaad een mooi resultaat, dat niet het minst is te danken aan de groote bereidwilligheid, waarmede de Wjjkvereeni- gingen aan de verlangens der Gemeente zijn tegemoetge komen, iets waarvoor een afzonderlijk woord van dank niet achterwege mag blijven. Er bestaat reden tot groote tevredenheid, want en ook dit zij hier uitgesproken de samenwerking tusschen de Vereenigingen en de Gemeentegeneesheeren heeft gelukkig niets te wenschen overgelaten. De namen dezer wijkvereenigingen zijn: Gereformeerde Wijkverpleging, Scheeperstraat 52; R. K. Wijkverpleging St. Raphael, Snijderstraat 38; Wijkverpleging „Pniël”, Z. O. Buitensingel 76; Wijkverpleging Vrouwen Comité Ned. Roode Kruis, Lange Voorhout 6; ’s-Gravenhaagsche Wijkverpleging, Stille Veerkade 20; Diakonessenarbeid Wijk III, Zuid-Binnensingel 10; Diakonessenarbeid Wijk VIII, Tollensstraat 99; Scheveningsche Ziekenverpleging, Duinstraat 19. Eenzelfde ervaring als met de wijkvereenigingen mocht ook worden opgedaan bij het sluiten van overeenkomsten met andere particuliere instellingen, zoowel ten behoeve van het verleenen van specialistische hulp aan loopende VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 672