18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 8 patiënten als ten aanzien van de verpleging van patiënten voor rekening der Gemeente in ziekeninriehtingen. Zoo mocht het zonder bezwaar gelukken om met het Roomsch-Katholieke Ziekenhuis aan het Westeinde, de Diaco nesseninrichting, het Kinderziekenhuis en de Inrichting voor Ooglijders aan de Laan van Meerdervoort, de Roode Kruis Kliniek aan de Jan van Nassaustraat en de Zuigelingen Klinieken aan de Regentesselaan en het Oranjeplein, even eens met toepassing van de daarvoor aangenomen model len, een tweetal overeenkomsten aan te gaan. Bovendien werden en ook dat stemt tot dankbaarheid zoowel de geneesheer-directeur van het Gemeente Ziekenhuis, waarin reeds te voren een hoofdpost van den dienst gevestigd kon worden, als de aan die instelling verbonden specialisten bereid bevonden om naar den inhoud van het desbetreffende model-contract voor de poliklinisch specialistische hulp hun zoo hoog gewaardeerde medewerking te verleenen. Aldus is de Gemeente er in geslaagd om voor de be handeling en verpleging der voor haar rekening komende patiënten een organisatie in het leven te roepen, die onder goede samenwerking met gemeentelijke inrichtingen en instellingen van particulier initiatief goede waarborgen geeft voor tot tevredenheid stemmende resultaten. Want terwijl aan den eenen kant de noodige en voor het verkrygenvan zuivere verhoudingen onmisbare contröles waaronder die over de opname van lyders in een ziekeninrichting en den duur der verpleging aldaar de beschikking over genees kundigen als ambtenaren der Gemeente tot een eisch maakten, zyn aan den anderen kant alle pogingen gedaan om zoowel voor de huiselijke ziekenverpleging als voor de specialistische hulp en de behandeling in de ziekenhuizen de vrije keus der patiënten zoo ruim mogelyk te stellen, rekening houdende met de rechtmatige verlangens van tot verschillende gezindten behoorende personen. Dit geldt ook met betrekking tot een laatste punt der geneeskundige verzorging, de hulp der vroedvrouwen. Hiertoe zijn ten behoeve van de onvermogenden met ten minste twaalf verloskundigen in verschillende wyken der stad overeenkom sten aangegaan. Het ligt in het voornemen dit aantal uit te breiden, zoodra zich de behoefte daaraan mocht doen gevoelen. Thans nog een enkel woord over het reeds genoemde contróle- werk als aanhangsel van het onderdeel Geneeskundige Ver zorging, met name over de opname van lijders voor rekening der Gemeente in een Ziekenhuis, een taak, die in dit geval het best aan de behandelende geneeskundigen kan worden toevertrouwd, voor zoover dit werk niet spoedshalve door den wachtdokter van den Centralen Post moet worden verricht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 673