I J 9 Ui Bij de uitvoering dezer controles zjjn de geneeskundigen verplicht zich te houden aan het voorschrift: «geen lijders voor rekening der Gemeente in een ziekeninrichting te doen verplegen, die. wanneer het particuliere patiënten waren, door hen zeker thuis behandeld zouden worden.” Voor de nadere beslissing gelden dan nog de volgende regelen. Geschiedt de aanvrage ten behoeve van een patiënt, waar van beweerd wordt, dat hij lijdende is aan een besmettelijke ziekte in den zin der Wet, zoodat behalve voor den lijder zelf ook nog een gevaar voor het gezin en de gemeenschap verondersteld kan worden, dan volgt opname zonder voor afgaande controle. In alle andere gevallen wordt eerst een persoonlijk onder zoek ingesteld en dan komt in de eerste plaats de vraag aan de orde, of de aanvrage verband houdt met de omstandig heid, dat de patiënt een bijzondere behandeling, resp. verpleging, dan wel observatie behoeft, die slechts in een inrichting kan worden verstrekt. Zoo ja, dan volgt opname. Zoo neen, dan wordt verder de vraag overwogen, of wellicht de omgeving van den lijder van dien aard is, dat, diens levensverhoudingen onder gewone omstandigheden in aanmerking genomen, zonder verdere hulp van een voldoende verzorging aan huis niet gesproken kan worden. Luidt hier op het antwoord bevestigend, dan wordt, alvorens tot de opname te besluiten, alsnog de vraag overwogen, of niet door het verstrekken van eenigerlei hulp door wijk- en andere vereenigingen ter bevordering der huiselijke ziekenverpleging, dan wel door opname in een gelegenheid voor dagverple- ging, te bereiken is, dat de patiënt niet uit zijn omgeving weggevoerd behoeft te worden. Zijn hiertoe inderdaad de motieven voorhanden, dan doet de gemeentegeneeskundige aan den huisdokter het voorstel hem daarbjj behulpzaam te zijn. Ontbreken de motieven, zoodat een opname niet verant woord zou wezen, dan wordt de betrokken geneesheer van deze zienswijze op de hoogte gebracht; Volledigheidshalve moet evenwel aan het voorafgaande nog worden toegevoegd, dat in gevallen van twijfel de geneeskundigen van den dienst nimmer verzuimen een specialist te raadplegen, wiens beslissing dan, als vanzelf spreekt, den doorslag geeft. Is eenmaal tot de opname besloten, dan zorgt de dienst voor al het verdere, zooals de verzameling der noodige ge gevens voor het Burgerlijk Armbestuur en de overbrenging naar het Ziekenhuis. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 674