J h h 11 Thans kan daaraan de aanstelling van een drietal verplegers en van den chauffeur van het Gemeenteziekenhuis worden toegevoegd, zoowel ten behoeve van den dienst in den Cen- tralen Post als van het vervoer van lijders naar een zieken inrichting. Bovendien is door de groote toename van administratief werk, voor een goed deel als gevolg van de met de wjjkverplegingen en andere instellingen gesloten over eenkomsten, de aanstelling van een tij delij ken schrijver in den loop van het jaar noodig geworden. Ook kan de aanstelling van een tweeden schrijver niet meer op zich laten wachten, terwijl om verschillende reden ook het aantal geneeskundigen zal moeten worden uitgebreid. Verdere aanstellingen in verband met de reorganisatie konden achterwege bljjven, hetgeen uitsluitend te danken is aan de evengenoemde overeenkomsten met de particuliere instellingen, vooral met de wijkvereenigingen, die zelve tot uitbreiding zijn overgegaan en zoodoende over een voldoenden staf van verplegend personeel beschikken. Dit geldt ook ten opzichte van de voorzieningen betreffende het materiaal. Alleen een grondige reparatie van de auto van het Gemeenteziekenhuis benevens de aanschaffing van een omvormer voor het gebruik van electrische beweegkracht bleken noodig. Overigens waren de wijkgebouwen voldoende toegerust om een aanvulling met nieuwe artikelen voor rekening der Gemeente onnoodig te maken. De uitgaven van den dienst voor 1914 bedroegen f 114.971.55s. Een belangrijke toename dus in vergelijking met de vorige jaren. Nochtans een vermeerdering, die geenszins verontrustend is, wanneer men om te beginnen de vervallen subsidies en de vroegere onkosten van den geneeskundigen armendienst daarvan aftrekt en dan verder nagaat, welke sommen, zoowel voor uitgaven ineens, als voor jaarlijks terugkeerende bedragen, met de oprichting en exploitatie van eigen zitting- lokalen en hulpposten, benevens met de ziekenverpleging gemoeid geweest zouden zijn. Dan mag alsnog niet uit het oog worden verloren, dat met een betere geneeskundige verzorging der onderste lagen uit de bevolking een groot sociaal belang wordt gediend, waarvan de beteekenis moeilijk in cijfers is uit te drukken, doch die voor een zich sterk uitbreidende Gemeente als den Haag niet licht te hoog kan worden aangeslagen. Voor een nadere specificatie der uitgaven, waarop de gevolgen van den oorlog ongetwijfeld hun invloed hebben doen gelden, diene het volgende lijstje. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 676