18A 12 f 47.803,69 10.635,— 4.524,— 3.485,— 1.617,— 8.627,25 2.038,42 7.561,745 1.572,13 Een en ander tot een gezamenlyk bedrag van f 114.971,555 3.396,50 2.275,16 926,47 10.612,25 2.663,50 1.246,99 1.214,735 1.685,40 227,40 600,— 475,38 172,975 1.610,56 van Idem zittinglokalen Idem wegens verpleging aan huis en verstrek- king van ziekenvoedsel Idem wegens overname in dagverpleging i Idem wegens vestiging van poliklinieken voor specialistische hulp Administratiekosten Kleeding voor het niet-geneeskundigpersoneel zamelingen Idem aan nacht wachtdienst doende genees kundigen Idem wegens het verleenen van verloskun dige hulp door vroedvrouwen Idem wegens het gebruik van twee ambulance- automobielen en vestiging van hoofdposten den Eerste-Hulpdienst wegens vestiging van hulpposten- j Jaarwedden directeur, geneeskundigen, ad- I ministratief personeel, verplegers en chauf- feurs Vergoedingen w’egens bijzondere diensten by verlof en ziekte en by groote volksver- Onderhoud van het Centraalbureau, meubilair, I haarden en kachels, jaarlijksche schoon- I maak, witten, schoorsteenvegen, herstel- I lingen en vernieuwingen j Onkosten voor verlichting, verwarming, water I en schoonhouden Centraalbureau Telephoon abonnementenI Aankoop en onderhoud van instrumenten enz. Onderhoud van en benoodigdheden voor drie ambulance-automobielen Kosten buitenverlichting van diverse hoofd en hulpposten Tramabonnementen Waschloon Aankoop van boeken enz Vrachten en loonen, consumptiekosten enz. Verzekering electrische ziekenwagen, be- nevens stroomlevering voor deze, zieken- j vervoer door den Ontsmettingsdienst, leve- i ring bloemplanten, vergoeding tydelyk schryver, enz VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. n n n n n n I i n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 677