I Afd. A. Eerste Geneeskundige Hulp. De inkomsten bedroegen f 1.944,40 of f 263,60 meer dan in 1913. Hieronder zijn f 1.176,90 van de Rijksverzekeringsbank voor het verleenen van hulp aan personen, die onder de Ongevallenwet ressorteeren. Door de reorganisatie van den dienst heeft dit onderdeel, naar reeds werd meegedeeld, een uitbreiding ondergaan en wel in dien zin, dat de wachten in den Centralen Post niet meer uitsluitend voor het verleenen van eerste hulp zijn aangewezen, maar dat deze ter bevordering eener goede arbeidsverdeeling tevens dienstbaar zijn gemaakt aan de zorg voor de opname van lijders in een ziekeninrichtingen de contröle over de opname ten laste der Gemeente in de gevallen, waarin deze „met spoed” wordt aangevraagd. Reeds hier mag de aandacht erop gevestigd worden, welk een moeilijke taak dit contrölewerk vertegenwoordigt, een taak, die, evenals alle vormen van geneeskundig toezicht, van de geneeskundigen een groote mate van tact en gevoel van verantwoordelijkheid vordert en die, systematisch door gevoerd, in het afgeloopen jaar den dienst heel wat moeite en strijd heeft bezorgd. Van de zijde van verschillende huisartsen werd niet de vereischte medewerking ondervonden. Eenigerlei motiveering van het verzoek om opname wordt in vele gevallen een voudig niet gegeven. Ja niet zelden zoekt men tevergeefs naar de geringste aanduiding eener diagnose. Het behoeft geen betoog, dat onnoodig tijdverlies en kosten gepaard gaan met die zoogenaamde spoedaanvragen, die niet anders dan op een weigering kunnen uitloopen. Met betrekking tot de eigenlijke eerste-hulpverleening zijn de gegevens in eenvoudiger vorm gerangschikt dan te voren. Het groot aantal nieuwe gegevens gaf hiertoe als van zelf een aanleiding. Nochtans zijn die voor den Na deze mededeelingen van meer algemeenen aard vol gen thans verschillende gegevens met betrekking tot de drie onderdeden van den dienst: de Eerste, Geneeskundige Hulp, het Geneeskundig Toezicht en de Geneeskundige Verzorging, waaraan kan worden toegevoegd, dat aangaande de ver richtingen van den dienst ten behoeve van de in October in deze gemeente gekomen vluchtelingen een afzonder lijk Crisisrapport is ingediend door den waarnemenden directeur. i 9 13 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18A j t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 678