1 17 18' deze buiten het kader der eerste hulpverleening. H. Een opgave omtrent den aard der hulpverleening als voor den Uitrukkenden dienst komt hierbij te vervallen. Waar zich aan de in eerste instantie verstrekte postenhulp een enkele maal een verpleging in een ziekeuinrichting aansloot, viel 12 8 1 Andere gec. v. plots, optr. aard: 22, waaronder: Hersenschudding Vergiftiging, w. o. door alcohol Verdrinking Door warmte bevangen Onbekend. Niet nader te omschrijven252 gevallen. Zorg voor de opname in ziekeninrichtingen. De zorg voor de opname van lijders voor rekening der Gemeente in een ziekeuinrichting, een nieuwe taak voor den dienst, gaat via den Centralen Post. Dit geldt voor alle gevallen, dus zoowel voor die, waarbij de opname spoeds halve geschiedt en de beslissing van het Burgerlijk Arm bestuur eerst later volgt, als voor de andere gevallen, waarbij het Burgerlijk Armbestuur in de gelegenheid is geweest naar den graad van onvermogen te voren een onderzoek in te stellen. Hetgeen gescheiden is gehouden, betreft alleen de aan de opname voorafgaande controle, die in spoedgevallen door een der waehtdokters van den centralen post geschiedt (zie hiervoor in deze Afd. III), doch waartoe in niet-spoed- gevallen de behandelende geneeskundige van de betreffende afdeeling de aangewezen man is (zie hiervoor in Afd. C. H). Voor de nadere uitvoering der opnamen wordt dagelyks aan den Centralen Post een opgave verstrekt van de in de verschillende ziekeninrichtingen beschikbare bedden met ver melding van het aantal afdeelingen voor iedere inrichting. Deze gegevens worden overzichtelijk genoteerd, zoodat men aan den Centralen Post onmiddellijk kan nagaan, of de opname overeenkomstig het verlangen van den patiënt kan geschieden dan wel, indien althans enkele dagen wachten niet mogelijk blykt, de overbrenging naar een andere inrichting behoort plaats te vinden. In het afgeloopen jaar werden voor rekening der Gemeente opgenomen via den Geneeskundigen Dienst 3146 patiënten en welspoedshalve, dus zonder voorkennis van het Burgerlijk Armbestuur 849 en met voorkennis van het Burgerlijk Arm bestuur 2297 patiënten. Hiervan werden 2277 lijders naar het Gemeenteziekenhuis 2 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 682