li j 18A de bedden voor besmette- in. Controle over de ziekenhuisopname in spoedeisehende gevallen. 39 31 43 53 61 61 42 32 Januari Februari Maart April Mei. Juni Juli Augustus September October November December Deze controle wordt uitgevoerd door de in den Centralen post ten behoeve van de Eerste-hulpverleening wachtdoende geneesheeren, waaraan alle geneeskundigen van den dienst om be.urten deelnemen; een maatregel, die in de gevallen van werkeltfken spoed zoowel voor de lijders als voor de betrokken huisdokters voordeel oplevert, aangezien de controle hier samengaat met het verlecnen van snelle hulp, onmiddellyk ter plaatse gebracht. Voor het overige wordt met de controle tweeërlei beoogd. In de eerste plaats om uit te maken, of de opname inderdaad noodzakelyk is en dan verder, of de opname niet evengoed tot een later tijdstip kan worden verschoven, wanneer eerst het Burgerlijk Arm bestuur omtrent de kwestie van onvermogen uitspraak heeft gedaan. De hier bedoelde controle is gevoerd over 984 gevallen, Hieronder zijn niet begrepen lyke zieken, waarvan in verband met het inconstante in de behoeften geen regelmatige opgaven zijn verstrekt. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat zich in de maand December en ook in de eerste maanden van 1915 ten behoeve van laatst bedoelde categorie een gebrek aan plaatsruimte heeft doen gevoelen, hetgeen in den loop van het jaar zoo nu en dan ook met enkele andere afdeelingen het geval is ge weest en wel met de afdeeling voor obstetrisch-gynaeco- logische gevallen en die voor kinderen. Voor het overige heeft de dienst, wanneer men in aan merking neemt, dat meerdere gevallen zonder bezwaar eenige dagen konden wachten, in 1914 geen moeilijkheden met de opnamen gehad. gemiddeld 22 bedden per dag. 19 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. n v n n n •n •n •n y> 44 51 53 n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 684