5 1 20 Te samen Afd. B. Geneeskundig Toezicht. 984 spoedcöntroles. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Evenals het onderdeelde Eerste Geneeskundige Hulp, heeft ook het Geneeskundig Toezicht bij de reorganisatie van den dienst een uitbreiding ondergaan. De taak voor de controleerende geneeskundigen, bestaande in het toezicht op de ambtenaren, beambten en werklieden in dienst der Gemeente, is n.l. vergroot niet het onderzoek van de personen, die, hoofdzakelijk door de Politie, als maat schappelijk ongeschikten zijn aangewezen, terwijl het ook in de reden lag om (art. 4 der Begrafeniswet) de offic.iee.le doodschouw aan hen op te dragen. Beide geneeskundige verrichtingen, die zich meer zuiver tot het instellen van Het groote aantal dezer controles in de laatste drie maanden moet voor een deel aan de aanwezigheid van vluchtelingen worden toegeschreven. Voor een ander deel evenwel ook de verkeerde gewoonte van een aantal huisartsen om alle gevallen maar als spoedgevallen te kwalificeeren. Dat dit spoedig anders moge wordende Eerste-Hulpdienst mag daarvan niet langer de dupe zijn. 23 spoedeontróles. 56 68 61 63 53 63 51 62 190 151 143 of nagenoeg 30 van het totaal van 2499 -j- 984 =z 3483 gevallen, dat men vergelijke de verdere opgaven in Afd. C. pag. 35 in het afgeloopen jaar in onderzoek kwam. Van de 984 spoedaanvragen werden er 86 geweigerd als zijnde ten eene male ongemotiveerd, terwijl in 49 gevallen inderdaad geen enkel bezwaar bestond om met de opname te wachten totdat het B. A. omtrent de evcntueele vergoeding van verpleegkosten zou hebben beslist. Het totaal aantal controlebezoeken is als volgt verdeeld over de verschillende maanden: n 1 8A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 685