J 18A I 23 Transport 141 Totaal 179 verklaarden bedroeg Oogafwijkingen Onvoldoend kleurenonderscheidingsvermogen Doofheid Bloedarmoede Kropgezwel Zwangerschap (tijdelijk ongeschikt) Darmziekten 21 6 2 2 De ziektecontröle is de hoofdtaak voor de controleerende geneeskundigen, welke taak ook in het afgeloopen jaar op dezelfde systematische wijze is uitgevoerd als te voren. Controle zoo spoedig mogelijk, nadat het bericht van ziek melding, veelal voorloopig reeds per telephoon, den dienst heeft bereikt en voorts ten minste éénmaal per week her haald. Hervatting van het werk niet eerder, dan nadat daartoe een schriftelijke verklaring door den controleerenden genees kundige is afgegeven. De beslissing zoo geformuleerd, dat in geval van vrijstelling van dienst vrijstelling van juist datgene wordt verleend, dat in verband met den aard en de intensiteit van de ziekte of het ongeval noodig is te achten. Gemeld werden door de gezamenlijke takken van dienst, met uitzondering van het onderwijs, dat tot dusverre nog steeds voor rekening komt van den Schoolartsendienst, 3033 gevallen. In totaal 131 meer dan in 1913, toen het aantal gevallen 2902 bedroeg. Geen verschil van beteekenis dus, wanneer men althans rekening houdt met de vermeerdering van het aantal ambtenaren, beambten en werklieden in vergelijking met het jaar te voren, die eveneens een paar honderd per sonen bedraagt. De 3033 gevallen zijn als volgt over de verschillende maanden verdeeld: Het percentage der ongeschikt 21,25 °/c. 1 t ft b. Z i e k t e-c o n t r 1 e. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. •t 3 3 1 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 688