69 Door de Gemeente werden verhuurd: aan de Firma N. Benezra en Co., het perceel Noordeinde No. 138, kadaster gemeente 's-Gravenhage, Sectie D. No. 1326, van 1 December 1913 tot 31 Januari 1914, tegen een huurprüs van f 400.en het perceel aan A. H. Overdulve, het huis Zwarteweg No. 17, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G. No. 4217, van 1 Februari 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs, berekend naar f 575.per jaar. aan de Weduwe H. M. Schouten geboren M. H. M e r t s en E. B 1 o k, het als bergplaats voor kramen dienende gedeelte van het pakhuis aan de Groote Markt, de voormalige Varkens waag aan de Prinsegracht en een klein, naast den toegang tot de bovenlokalen ge legen lokaal, van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1918, tegen huurprijs van f 350.per jaar. van de Naamlooze Vennootschap „Gebouw voor Kunsteh en Wetenschappen,” het perceel Zw’artew'eg No. 6, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G. No. 2645 en 2644, beiden ge deeltelijk, van 1 Juli 1915 tot en met 30 Juni 1918, met het recht voor de Gemeente, om daarna gemeld perceel nog zevenmaal telkens voor één jaar, alzoo uiterlijk tot en met den 30sten Juni 1925, op denzelfden voet te huren, zulks tegen een jaarlijkschen huurprijs van f 3000.—. van Mevrouw de Weduwe J. Varekamp geboren L. C. de Wachter, het perceel Bierkade No. 5, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie H. No. 1703, van 16 Augustus 1914 tot en met 30 April 1916 en achtereenvolgens tweemaal één optiejaar, tegen een huurprijs, berekend naar f 1000.— per jaar. een lokaal groot 42 M2. in het perceel Keizerstraat No. 112, met gebruik van twee privaten en één water plaats in dat perceel, van 1 December 1914 tot en met 30 November 1915 en één optiejaar, tegen een jaar lijkschen huurprijs van f 160.(gas- en waterverbruik inbegrepen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 69