I 25 Totaal 3033 gevallen. Het aantal gemelde gevallen is als gezegd, de vermeer dering van personeel daarbij in aanmerking genomen, onge veer gelijk aan dat van 1913. Geheel anders is dit evenwel met het aantal ziektedagen, dat althans voor sommige takken van dienst in het afgeloopen jaar beduidend hooger is geweest, ook al houdt men daarbjj rekening met de personeel- toename. Dit geldt dan in het bijzonder voor de Politie, de Gasfabrieken, de Reiniging en de Telephoon, waarbij het aantal ziektedagen in verhouding tot het aantal arbeidsdagen met resp. 0,91 ö/o, 1,04 °/0, 1,00 °/0 en 1,35 °/0 is vergroot. Een vermeerdering, die niet zonder beteekenis is en die een nadere verklaring behoeft. De reden ervan kan niet gelegen zijn in de toename van het aantal ziek gemelde personen. Zou hieraan voor de Gas fabrieken al eenigermate gedacht kunnen worden, zoo klopt dit niet met de gegevens voor de andere takken van dienst, Ook hierbij valt niets bijzonders op te merken. Bij de influenza-epidemie in Januari waren de verschillende takken van dienst vrijwel gelijkmatig betrokken. 376 gevallen. 145 350 326 474 26 30 114 48 154 149 70 7 541 Van een bepaalde toename in vergelijking met het vorig jaar kan ook hier niet worden gesproken of het zou moeten zijn voor de Gasfabrieken, waarvan het aantal gevallen met 98 vermeerderd is. Hiertegenover staat evenwel weer een toename van het aantal ambtenaren, beambten en werklieden met 78, zoodat het verschil niet opvallend mag heeten. In gedeeld naar den aard der ziekten verkrijgt men de navolgende gegevens Aandoeningen der ademh. organen Angina Rheumatische aandoeningen Influenza Aandoen, der spijsvert. organen Aandoen, van hart en vaten Aandoen, der urinewegen Aandoen, van het onderhuidsweefsel Wondinfeetie Aandoen, vau het zenuwstelsel Aandoen, van beenderen en gewrichten Aandoen, der oogen Aandoen, der ooren Andere aandoeningen r> n ■n n VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 690