Ir 27 d. Aangezien de keuring der Rijkspensioengerechtigden aan de bemoeienissen van den dienst onttrokken is, bleven al leen de personen over die nog geen tien jaar in Gemeente dienst waren voor zoover zij niet voor een toekenning van pensioen wegens in en door den dienst ontstane ziekten of gebreken in aanmerking kwamen. Het aantal uitnoodigingen bedroeg 13. Ongeschikt ver klaard werden 10 personen, terwjjl in 3 gevallen geen vol doende termen aanwezig waren van tot ongeschikt verklaring te besluiten. Van de 10 ongeschikt verklaarden behoorden 6 tot de Politie en 2 tot het personeel van het Gemeente Ziekenhuis. De beide overigen waren werklieden van de Gemeentewerken en de Gemeente telephoon. Werkzaamheden der Geneeskundige Commissie. I Deze Commissie voor hooger beroep heeft onder voor zitterschap van den Directeur in 12 gevallen uitspraak gedaan. Hare bijeenroeping geschiedde: 4 malen voor het doen van uitspraak in geschillen tusschen den controleerenden geneeskundige en den behandelenden geneesheer over de al of niet geschiktheid om na ziekte den arbeid te hervatten; 3 malen in gevallen van beroep, door belanghebbende ingesteld by B. en W. tegen de uitspraak van den contro leerenden geneeskundige ter zake van de al of niet geschikt heid voor verdere dienstvervulling en 5 malen in bijzondere gevallen op last van B. en W., waaronder 3 als gevolg van beroep tegen de uitspraak van den controleerenden geneeskundige, strekkende tot onge schikt verklaring voor een aanstelling in Gemeentedienst, 1 tot nader onderzoek van den gezondheidstoestand van een ambtenaar en 1 naar aanleiding van een verzoek van een ambtenaar om overplaatsing naar een ander stadsgedeelte. In de 4 gevallen van beroep tegen de uitspraak in zake de hervatting van den arbeid volgde de beslissing 3 maal conform die van den controleerenden geneeskundige. In 1 geval bleken voldoende motieven aanwezig om af te wy ken van de in eerste instantie gedane uitspraak. In de 3 gevallen van beroep tegen de uitspraak in zake de verdere dienstvervulling was de beslissing 2 maal over eenkomstig die van den controleerenden geneeskundige, terwijl in het derde geval besloten werd eerst na zes maanden c. Keuring voor ongeschikt verklaring. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 692