I I 29 Afd. C. Geneeskundige Verzorging. 1 3-4 Thans het derde en laatste onderdeel van den dienst, de Geneeskundige Verzorging. De geneeskundige verzorging, met als aanhangsel de con trole over de opname voor rekening der Gemeente in een ziekeninrichting in gewone, dus niet-spoedeischende gevallen, benevens het toezicht op den duur der verpleging aldaar, vormt de hoofdtaak voor de behandelende geneeskundigen. Zy wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende ver- eenigingen voor ziekenverpleging, met een aantal door over eenkomst beschikbare vroedvrouwen en met de specialisten verbonden aan diverse poliklinieken, zoowel van particuliere inrichtingen als van het gemeenteziekenhuis. Een taak, in den aanvang van 1914 door de zes titularissen met ijver ter hand genomen en het geheele jaar met opgewektheid voortgezet, ondanks de moeilijkheden, die zich reeds in de eerste maanden met betrekking tot de controle over de op name in de ziekenhuizen deden gevoelen en ondanks de steeds duidelijker aan den dag tredende toename van het aantal patiënten, ingeschreven by het Burgerlijk Armbestuur, die den arbeid veel zwaarder maakten dan by den aanvang mocht worden vermoed. Een onvermydelyk gevolg hiervan was dan ook, dat van het voorgeschreven toezicht op den duur der verpleging van voor rekening der Gemeente in een ziekeninrichting opge nomen patiënten heel weinig is kunnen komen en dat ook de wachtdienst in den Centralen Post, die in de namiddaguren door de behandelende geneeskundigen wordt vervuld, chro nisch onder de te groote hoeveelheid ander werk heeft geleden. Onvolmaaktheden in de uitvoering van den dienst, die, ze mogen dan al niet tot betreurenswaardige feiten aanlei ding hebben gegeven, toch om verschillende redenen niet mogen blyven voortduren en een vermeerdering van het aantal functionarissen noodzakelyk maken. Dit des te eerder, waar duidelijk te voorzien is, dat een aantal patiënten, tot dus verre bij kleine fondsen aangesloten en thans door de tijdsomstandigheden voor rekening van den dienst geko men, dien dienst niet meer zullen loslaten. Zij kennen nu den weg naar het Burgerlijk Armbestuur en de Genees- 2 maal aan ophanging, kinkhoest en verdrinking tengevolge van het in den grond boren van 3 oorlogsschepen onder onze kust, waarvan de lyken te Scheveningen aanspoelden. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 694