u 18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. I 30 I. Geneeskundige behandeling. 0' Totaal Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 58551 consulten. kundige Dienst waarborgt hun alle hulp, die zij in geval van ziekte maar wenschen kunnen. Dat daarbij tegen mis bruik zooveel mogeljjk wordt gewaakt, spreekt wel van zelf. Naast de behandeling van patiënten hebben de genees kundigen ook een warme belangstelling aan den dag gelegd voor sociaal medisch werk, dat juist onder de categorie der minstbedeelden er veel toe kan bijdragen om ziekten te vóórkomen en daarmede de uitbreiding ervan bij de bevolking. - I? I g Reeds hierin valt een zekere climax niet te miskennen. Deze spreekt evenwel nog duidelijker, wanneer men het eerste kwartaal over 1915 erbij neemt, in welk tijdvak het aantal consulten tot gemiddeld 6468 per maand is gestegen. Daarnaast werden in de daarop ingerichte wijkgebouwen a. Behandeling van armlastigen. Hieronder volgen verschillende gegevens. In de eerste plaats met betrekking tot de verzorging der on- en minvermogenden. Hierbij mag worden opgemerkt, dat de geneeskundigen veel werk van hun spreekuur maakten, daaraan een goed deel van den voormiddag besteedden, min of meer tijdroo- vende onderzoekingen zelf verrichtten, vervolgens een niet onbelangrijke petite chirurgie beoefenden en dan verder alleen die patiënten naar een specialist verwezen, die inderdaad daarvoor in aanmerking kwamen. Een en ander werd hun mogelijk gemaakt door de goede hulp der wijkvereenigingen in de verschillende zittinglokalen. In het afgeloopen jaar werden verleend 58551 consulten, als volgt over de verschillende maanden verdeeld. 3231 consulten. 4482 5015 4352 4138 4599 5017 4521 5213 6201 6093 5639 n T) r> r> n •n n n T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 695