I I I I 31 over Totaal 23270 bezoeken. I Ook hierin is eenige toename merkbaar, die eveneens nog veel duidelijker spreekt, wanneer men de opgaven met het gemiddelde van het eerste kwartaal over 1915 vergelijkt, toen gemiddeld per maand 2570 huisbezoeken werden afgelegd. Hieraan kan worden toegevoegd, dat het aantal door het Burgerlek Armbestuur over dat tijdvak uitgegeven kaarten vermeerderd is met ruim 37 van het aantal in hetzelfde tijdvak van het vorige jaar. Een belangrijke toename dus, die het begrypelyk maakt, dat de hoeveelheid werk voor de behandelende geneeskundigen te groot is gew’orden om hunne byfuncties, met uitzondering van de controle over de opnamen in de ziekenhuizen, naar behooren te kunnen vervullen. De huisbezoeken der wijkzusters zijn over de verschillende maanden aldus verdeeld, dat afgelegd werden in: 1826 bezoeken. 1805 2132 1962 2181 2009 1853 1588 1668 1911 2055 2280 Januari Februari. Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 141 personen, meest kinderen, in dagverpleging genomen en aldaar behandeld, gevoed en versterkt gedurende 5327 dagen. Het aantal door de geneeskundigen voor de behandeling afgelegde huisbezoeken bedroeg 23270, een betrekkelyk groot getal in verhouding tot het aantal consulten, waarbij nog in aanmerking dient genomen te worden, dat aldoor gestreefd is naar een zoo innig mogelijk samenwerking met de voor de huiselyke verpleging aangewezen zusters. Deze laatste namen op uitnoodiging van den dienst 1908 personen in verpleging, te wier behoeve 39519 bezoeken werden afgelegd en 3997O'/2 liters melk, 10202 eieren en 5117 porties ziekenvoedsel werden verstrekt. De huisbezoeken der geneeskundigen zyn als volgt de verschillende maanden verdeeld. n T) T> T> n r> n VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 696