i 1 18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 32 Totaal 75 60 71 44 22 49 90 8 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Totaal 3126 bezoeken. 3105 3434 3264 3487 3322 3185 2949 3046 3324 3499 3778 39519 bezoeken. Dat de zusters by deze bezoeken niet met leege handen kwamen, doch in ruime mate door het verstrekken van ver sterkende middelen de genezingskansen hebben verhoogd, blijkt voldoende uit de daaromtrent(ziepag.31)gedane opgaven. Naast de geneeskundige verzorging van onvermogende patiënten in hun woning behoort ook tot de taak van den dienst die van lijders in enkele gestichten, te weten het Bestedelingenhuis en het Doorgangshuis aan het Westeinde, het Roomsch-Katholieke Weeshuis en -Oudeliedengesticht aan de Warmoezierstraat en de Bleekerslaan en de Israëlitische Wees- en Oudeliedengestichten aan de St. Jacobstraat en de Raamstraat. Het aantal consulten en zaalbezoeken aldaar be droeg 3053, terwijl door de krachtens overeenkomst beschik bare verpleegsters 2930 malen hulp ter plaatse werd verleend. Het aantal uitnoodigingen aan de specialisten, zoowel voor het houden van consult als ter overname van de be handeling bedroeg 532. Deze uitnoodigingen werden door de behandelende genees kundigen, overeenkomstig de verlangens der patiënten, 345 maal aan de specialisten ven het Gemeenteziekenhuis en 187 maal aan die der Particuliere Ziekeninrichtingen gedaan. De gevallen zijn nader als volgt verdeeld, dat verwezen zijn naar de specialisten voor: Heelkunde Verloskunde en Vrouwenziekten Oogheelkunde Oor- Neus- en Keelziekten Huid- en Geslachtsziekten Zenuw- en Zielsziekten Orthopaedic Tand- en Mondziekten Kinderziekten 113 patiënten. 532 patiënten. n jj n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 697