630 verlossingen, w. o. 67 spoedgevallen. Totaal Januari Februari Maart April Mei Juni. Juli Augustus September October November December. 45 87 38 40 34 35 49 65 86 69 94 Daarenboven werd in 7 spoedgevallen door de genees kundigen van den dienst de verlossing verricht. 9 spoedgevallen. 3 5 6 5 2 4 6 6 3 8 10 11 De gevallen betreffen niet uitsluitend onvermogenden. Een enkele maal geschiedde de uitnoodiging ten behoeve van personeel der Politie, van de Brandweer en van den Haven dienst, dat nog recht op vrije behandeling kan doen gelden en waarvoor eveneens in de modelovereenkomst een bepaling is opgenomen. Dit aantal uitnoodigingen is evenwel gering geweest en vertegenwoordigt slechts een kleine fractie van het totaal. Behalve de hulp door de bovenbedoelde specialisten zijn nog 117 bacteriologische onderzoekingen ingesteld door de zorg van den Patholoog-anatoom-bacterioloog van het Ge meenteziekenhuis, terwijl de Gemeente-apotheker niet minder dan 269 meer tijdroovende chemische onderzoekingen voor zijn rekening heeft genomen. Wat aangaat den arbeid der vroedvrouwen, deze hebben, behalve bij de reeds genoemde 67 spoedverlossingen, be- hoorende bij het onderdeel Eerste Geneeskundige Hulp, in 630 gevallen den dienst bijstand verleend. De laatste gevallen werden te voren door de behandelende geneeskundigen onderzocht en alle gevallen na afloop der bevalling wederom gecontroleerd, zoo noodig in behandeling overgenomen. Dat deze contröles behalve voor het werk der verloskundigen ook wel iets voor de zuigelingenzorg be- teekenen, behoeft geen betoog. Aan de voorschriften der overeenkomst is door de verloskundigen steeds voldaande verhoudingen met de geneesheeren hebben nimmer te wen- schen overgelaten. De gevallen zijn als volgt verdeeld over de verschillende maanden van het jaar: 38 verlossingen, w. o. II 33 3 n n n j VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18A n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 698